Haipro -yhteistyöpilotti

HaiPro-yhteistyöpilotti

HaiPro-yhteistyöpilotti toteutettiin Vaasan ja Hämeenlinnan alueilla 1.2.-30.4.2022. Pilotissa oli mukana yli 20 apteekkia, useita julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä sekä yksityisiä toimijoita. Pilotin tavoitteena oli saada kokemusta apteekkien ja sote-organisaatioiden välisestä HaiPro-ilmoittamisesta ja lääkitysturvallisuuden alueellisesta kehittämisestä.  

Pilotissa apteekeilla ja sote-yksiköillä oli mahdollisuus lähettää toisilleen HaiPro-ilmoituksia havaitsemistaan vaaratapahtumista, sekä seurata lähettämiensä ilmoitusten käsittelyn etenemistä toisessa yksikössä. Apteekit ilmoittivat sote-yksiköihin pääosin havaitsemiaan määräyspoikkeamia, kuten virheellisiä annosohjeita, puuttuvia reseptejä ja monia voimassa olevia reseptejä eri vahvuuksille. Lisäksi apteekit havaitsivat poikkeamia liittyen muun muassa lääkitystietojen ajantasaisuuteen, tiedonkulkuun ja tietojärjestelmiin. Yli 50 % ilmoitetuista poikkeamista oli läheltä piti -tilanteita ja suurimpaan osaan ilmoituksista käsittelijä valitsi riskiluokan II. Pilotin aikana kertynyttä aineistoa hyödynnetään tutkimuksessa yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. 

Pilotin aikana apteekkien lääkitysturvallisuusvastaaville ja sote-yksiköiden HaiPro-käsittelijöille sekä muille lääkehoidon laadusta ja turvallisuudesta vastaaville henkilöille järjestettiin alueellisia yhteistyökokouksia. Apteekit kokivat vaaratapahtuman tunnistamisen ja ilmoituksen kohdentamisen apteekin ulkopuoliseen yksikköön pääosin helpoksi. Vaaratapahtumat tunnistettiin yleisimmin, kun keskusteltiin asiakkaan kanssa tai havaittiin poikkeama annoksen tavanomaisen tarkistamisen yhteydessä.Apteekkien tekemät HaiPro-ilmoitukset koettiin muualla sotessa hyvänä lisänä lääkitysturvallisuuden kehittämisessä ja apteekkien sekä muun soten välinen alueellinen yhteistyö koettiin tärkeäksi. 

Vuoden 2023 aikana rajapintoja apteekkien ja muiden sote-organisaatioiden välillä tullaan avaamaan asteittain hyvinvointialueiden valmiuden mukaan.  

Yhteistyöpilotin päätöstilaisuus järjestettiin apteekkien lääkitysturvallisuusvastaaville 30.11.2022. Tilaisuuden tallenteen ja materiaalit löydät Salkusta. 

HaiPro-yhteistyöpilotin yhteyshenkilö:
Marianne Kuusisto, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus,

Miksi alueellista lääkitysturvallisuustyötä tarvitaan?

Potilas- ja asiakasturvallisuuden, ja siten myös lääkitysturvallisuuden, edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta ja julkista palvelulupausta1. Sosiaali- ja terveydenhuollon riskienhallintaa tulisi tehdä ennakoiden ja monialaisesti, huomioiden potilaan tai asiakkaan hoitopolku kokonaisuutena. Vaaratapahtumien raportointimenettely on yksi keskeinen keino tunnistaa ja hallita lääkehoitoon liittyviä riskejä 2.

Avohoidossa lääkehoitoprosessi ylittää organisaatioiden rajat, jolloin myös vastuu lääkehoitojen toteuttamisesta sekä lääkitysturvallisuuden varmistamisesta jakautuu eri toimijoiden kesken. Organisaatioiden välinen yhteistyö koko lääkehoitoprosessin turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää.

Esimerkkitarina – Mikon hoitopolku

75-vuotias Mikko käyttää antikoagulanttia eteisvärinän hoitoon. Hoito on aloitettu, ja sitä seurataan Mikon omalla terveysasemalla. Antikoagulanttihoito on tasapainossa. Mikko on saanut keskustella lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa riittävästi. Hän tuntee lääkehoitonsa ja tietää sen tavoitteet. Siten hän on myös motivoitunut käyttämään lääkettä.

Mikko asuu yksin kotona ja hänen luonaan käy kotihoito kerran päivässä. Kotihoidon työntekijä tilaa Mikon lääkkeet annosjakelupusseissa lähiapteekista. Mikko käyttää myös lääkkeitä, jotka eivät sovi annosjakeluun. Kotihoito tilaa myös nämä lääkkeet, sekä mahdolliset itsehoitolääkkeet samasta apteekista.

Leikkauspäivänä hoitaja käy läpi leikkauksen tarkistuslistan, johon kuuluu myös lääkityksen tarkistus. Mikko kertoo, että antikoagulanttilääkitys on ollut tauolla sovitusti. Leikkaus voidaan lääkityksen kannalta suorittaa turvallisesti. Mikon hoidon seuranta jatkuu perusterveydenhuollossa.

Leikkauksen jälkeen Mikolle ilmaantuu kipuja ja kotihoito tilaa apteekista kivun hoitoon tulehduskipulääkettä ilman reseptiä. Apteekki huomioi yhteisvaikutuksen antikoagulantin kanssa, ja ehdottaa lääkkeen vaihtamista antikoagulantin kanssa yhteensopivaan valmisteeseen.

Esimerkkitarinassa Mikon hoito etenee suunnitelmien mukaan. Alla olevassa kuvassa on Mikon hoitopolku aikajanana. Janan alla on kuvattu esimerkkejä lääkehoitoprosessin riskikohdista. Harmaissa laatikoissa on kuvattu yleisimpiä vaaratapahtumien syntyyn myötävaikuttavia tekijöitä.

esimerkki ääakehoitopolusta

1 Sosiaali- ja terveysministeriö: Valtioneuvoston periaatepäätös – Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:9.

2 Kinnunen M, Keistinen T, Ruuhilehto K, Ojanen J: Vaaratapahtumien raportointimenettely, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki 2009.