tietoa-ohjelmasta-banneri

Tietoa ohjelmasta

Valo (Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma) on Suomen Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää avohoidon asiakkaiden ja potilaiden turvallista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa tutkittuun tietoon perustuen.

Tavoitteena on, että vuoden 2026 loppuun mennessä avohoidon lääkitysturvallisuutta ja riskienhallintaa toteutetaan ja kehitetään alueellisesti koordinoidussa, organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä.

Valo-ohjelman myötä kehitetään apteekin ammattilaisten lääkitysturvallisuusosaamista, sekä vahvistetaan ja yhtenäistetään apteekeissa tehtävää, hyvään turvallisuuskulttuuriin pohjautuvaa lääkitysturvallisuustyötä.

Valo tukee osaltaan myös Suomen sosiaali- ja terveysministeriön asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian (2022–2026) toimeenpanoa avohoidon lääkitysturvallisuuden ja uusien hyvinvointialueiden näkökulmasta.  

Valo-ohjelman ensimmäisen kaksivuotiskauden (2021–2022) toimenpidesuunnitelma muodostuu neljästä rinnakkain toteutettavasta osaprojektista (Kuva 1). Lisäksi toimenpidesuunnitelmaan sisältyvät viestintä ja projektinhallinta.

Kuva 1. Valo-ohjelman osaprojektit vuosina 2021 – 2022.


1. Vaaratapahtumien raportointijärjestelmän (HaiPro) käyttöönotto apteekeissa 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa laajasti käytetty HaiPro-järjestelmä otettiin apteekeissa käyttöön syksyn 2021 aikana. Käyttöönottoa edelsi järjestelmän muokkaaminen apteekkien toimintaympäristöön soveltuvaksi.

HaiPro-järjestelmä ohjaa apteekkeja tarkastelemaan lääkitysturvallisuutta ja toimintaprosesseja aiempaa laajemmasta näkökulmasta. Apteekeissa seurataan HaiPron avulla reseptintoimitukseen liittyvien poikkeamien lisäksi muun muassa itsehoitoon, lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun sekä käyttömääriltään kasvaviin etäpalveluihin liittyviä poikkeamia. 

Kevään 2022 aikana pilotoitiin apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden välistä HaiPro-ilmoittamista ja yhteistyötä Vaasan ja Hämeenlinnan alueella (Lue lisää yhteistyöpilotista täältä). Vuodesta 2023 alkaen organisaatioiden välinen HaiPro-ilmoittaminen mahdollistetaan vaiheittain myös muilla alueilla Suomessa.

Avohoidossa lääkehoitoprosessiin osallistuu aina useita eri toimijoita. Organisaatiorajat ylittävällä HaiPro-ilmoittamisella on mahdollista kerryttää tietoa avohoidon lääkehoitoprosessin turvallisuudesta ja sujuvuudesta kokonaisuutena. Organisaatiorajat ylittävä lääkehoidon riskienhallinta voi esimerkiksi tuoda uudella tavalla esiin organisaatioiden rajapinnoissa tapahtuvia riskejä, jotka potilasturvallisuuden vaarantumisen lisäksi voivat heikentää myös sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuutta.


2. Lääkitysturvallisuuskulttuurin- ja osaamisen kehittäminen apteekeissa

Apteekkien lääkitysturvallisuuskulttuuria- ja osaamista kehitetään vastaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tarpeisiin, ja kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian tavoitteisiin. Keskeisinä toimenpiteinä ovat lääkitysturvallisuusvastaavien tehtävänkuvien perustaminen ja kehittäminen jokaiseen Suomen apteekkiin, sekä apteekkien lääkitysturvallisuusosaamisen vahvistaminen suunnitelmallisen täydennyskoulutuskokonaisuuden avulla.

Apteekkarit yhdessä apteekin johdon ja lääkitysturvallisuusvastaavien kanssa ovat avainasemassa jalkauttamassa jatkuvaan oppimiseen perustuvaa turvallisuuskulttuuria apteekkeihin. Täydennyskoulutuskokonaisuus toteutetaan pääasiassa verkossa yhteistyössä Farmasian Oppimiskeskuksen kanssa.


3. Yhteistyön ja koordinaation kehittäminen apteekeissa ja alueellisesti

Riittävällä yhteistyöllä ja koordinaatiolla varmistetaan muilta oppiminen ja vaikuttavien kehittämistoimenpiteiden käyttöönotto. Riskienhallinnan kannalta on tärkeää, että riskejä voidaan tunnistaa ennen niiden realisoitumista omassa yksikössä.

Apteekkien vertaiskehittämisessä hyödynnetään lääkitysturvallisuusvastaavien verkostoa ja kansallisesti kertyvää apteekkien HaiPro-aineistoa. HaiPro-aineistosta saatavan tiedon jakaminen apteekeille mahdollistaa riskitiedon hyödyntämisen ja toiminnan kehittämisen ennakoivasti jokaisessa apteekissa, sillä aineiston pohjalta voidaan tunnistaa reaaliaikaisesti muun muassa sellaisia lääkehoitoprosessin riskikohtia, joita ei pystytä tunnistamaan yksittäisten apteekkien aineistoista sekä toimenpiteitä, joita apteekeissa on tehty riskien minimoimiseksi ja välttämiseksi. 


4. Tutkimus

Tieteelliseen tutkimukseen pohjautuen Valo-ohjelmalle laaditaan tutkimusstrategia yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa (Lue lisää). Tutkimusstrategia linjaa avohoidon lääkitysturvallisuuden keskeiset lähitulevaisuuden tutkimustarpeet, joiden avulla voidaan edistää avohoidon asiakkaiden ja potilaiden lääkitysturvallisuutta apteekeissa sekä apteekkien ja sote-palvelujärjestelmän yhteistyönä. 

Tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa jatketaan koko ohjelman ajan ja sillä varmistetaan, että tutkimustietoa saadaan koordinoidusti ja kattavasti tutkimusstrategiaan pohjautuen. Tutkimusstrategian keskeisimpiä sisältöjä hyödynnetään ohjelman kaksivuotiskausien (2023–2024 ja 2025–2026) toimenpiteiden tunnistamisessa sekä priorisoinnissa. Tämän lisäksi tutkimustietoa hyödynnetään käytäntöön kehittämisen, johtamisen ja päätöksen teon tueksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.  Tutkimusyhteistyö mahdollistaa myös Valo-ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin.