Valon tarina

Valon tarina

Sydänoperaatiosta kotiutuvalla potilaalla on epäselvyys lääkityslistassa. Terveyskeskuksessa on uusittu lääke vanhalla, käytöstä poistuneella annosvahvuudella. Potilas ei ole saanut apteekista riittäviä ohjeita uuden lääkkeen käyttöön. Kotihoidossa on annettu murskattuna kokonaisena otettavaksi tarkoitettu lääke. Hoivakodin asukas saa kipulääkettä tuplana, sekä annospussista että purkista. Asiakkaan käyttämällä kahdella eri lääkärin määräämällä lääkkeellä on vakava yhteisvaikutusriski.


Lääkehoidon toteuttaminen on riskialtista toimintaa ja erehtyminen on inhimillistä. Riippumatta siitä, missä lääkehoito on aloitettu, kuka sitä toteuttaa tai missä sitä seurataan, lääkehoitopolku kulkee aina apteekin kautta. Se voi myös alkaa apteekista tilanteessa, jossa ihminen pyrkii hoitamaan terveysongelmaansa itse. Apteekki on matalan kynnyksen terveyspalvelu, jossa terveydenhuollon ammattilainen ohjaa ja tukee ihmistä lääkehoidon ja omahoidon toteutuksessa. Apteekissa jokainen kohtaaminen on mahdollinen lääkkeiden oikean ja turvallisen käytön tarkistuspiste.

Riippumatta siitä, missä lääkehoito on aloitettu, kuka sitä toteuttaa tai missä sitä seurataan, lääkehoitopolku kulkee aina apteekin kautta.

Valo syntyi tarpeesta parantaa avohoidon asiakkaiden ja potilaiden lääkehoidon turvallisuutta. Tutkimuksen perusteella tiedetään, että lähes neljäsosa iäkkäiden päivystyskäynneistä on seurausta lääkehaitasta1. Lääkehoidon turvallisuus nousi yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti vuoden 2019 hoivakotikriisin myötä, jossa tuli esille vakavia lääkitysturvallisuutta vaarantavia puutteita.

Hyvinvointialueuudistus luo ainutlaatuisen mahdollisuuden hyödyntää apteekkien osaamista osana hyvinvointialueen lääkehoitopolkuja. Tarvitaan koordinaatiota ja uudenlaisia yhteistyömalleja, jotta apteekkien ammattilaisten korkea osaamistaso saadaan hyödynnettyä lääkkeen käyttäjien parhaaksi.

Valo symboloi turvallisuutta – sen voi yhdistää liikennevaloihin, joilla ohjataan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liikenteessä meillä on yhteinen ymmärrys siitä, että liikennesäännöt ja -opasteet, ja niiden mukaan toimiminen on yhteinen asiamme. Myös lääkitysturvallisuudessa tarvitaan yhteisiä toimintamalleja ja kokonaisuuksien johtamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kyse ei ole ainoastaan haittojen ehkäisystä, vaan myös yhteisestä tahdosta ja kyvystä edistää turvallisuutta.

Valo symboloi myös näkyväksi tekemistä. Valo tekee lääkehoitopolun vaarat näkyväksi. Kun vaaratilanteet tulevat näkyväksi ja riskit tunnistetaan, niistä voidaan ottaa opiksi. Valo vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvittavaa turvallisuusajattelua.

Valo tekee näkyväksi myös apteekkien lääkitysturvallisuustyötä, jotta se voidaan huomata myös muualla. Tiedon tulee kulkea. Meidän on ymmärrettävä, että apteekki on osa sosiaali- ja terveydenhuollon lääkehoidon palveluketjua. Yhteistä riskien hallintaa tarvitaan, jotta polku on turvallinen alusta loppuun asti.

Turvallisuus on tekoja, jotka lähtevät yhteisestä näkemyksestä. Turvallisuus edellyttää suunnittelua, ohjausta, koordinaatiota, verkostoja, yhteistyötä, riskien hallintaa ja ennakointia. Se ei synny itsestään ja on myös jokaisen vastuulla. Tavoitteena on, että kirkas ohjausvalo syttyy jokaisella hyvinvointialueella.

Turvallisuus on myös tunne. Potilaan tunne siitä, että ammattilaiset lääkehoitopolun varrella toimivat aidosti yhdessä hänen parhaaksi. Valaistun polun varrella ei ole turvallisuuden vaarantavia katkoksia.

Visiomme mukaisesti, valaistaan lääkehoidon polku turvalliseksi yhdessä – aina erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, kotihoitoon ja asumispalveluyksiköihin, apteekkiin ja kotiin.

Tästä on Valo tehty. Tule sinäkin mukaan osaksi Valon tarinaa.

Valo-tiimi
Tiina, Marianne, Henna, Marjo, Ulla, Emilia, Taru, Sonja ja Inka


1 Laatikainen O, Sneck S, Bloigu R, Lahtinen M, Timo L, Turpeinen M: Hospitalizations due to adverse drug events in the elderly – a retrospective register study. Front Pharmacol 7, 358. 2016