Kolme työntäyteistä Valo-vuotta takana ja kolme edessä

Valtakunnallisessa apteekkien lääkitysturvallisuuden kehittämishankkeessa on saavutettu puoliväli. Valo-ohjelman jokaista neljää osaprojektia: vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPron käyttöönottoa ja vaaratapahtumista oppimista, lääkitysturvallisuuskulttuurin, -osaamisen ja alueellisen yhteistyön kehittämistä sekä avohoidon lääkitysturvallisuuden tutkimusta on edistetty määrätietoisesti.

Valo-ohjelma aloitettiin keväällä 2021 pilotoimalla apteekkitoimintaympäristöön kehitettyä HaiPro-ilmoituslomaketta valikoiduissa apteekeissa. Apteekeille tuotettiin HaiPro-ilmoittajan ja käsittelijän koulutukset sekä yleistä lääkitysturvallisuuden täydennyskoulutusta tukemaan muun muassa järjestelmälähtöisen lääkitysturvallisuuskulttuurin kehittymistä. Apteekkeihin luotiin myös uusi lääkitysturvallisuusvastaavan tehtävänkuva. Yhdessä apteekin johdon kanssa lääkitysturvallisuusvastaava vastasi esimerkiksi HaiPro-järjestelmän käyttöönotosta omassa apteekissaan.jo lähes jokaisessa apteekissa ja tehtävänkuva kehittyy edelleen (Kuva 1).

Kuva 1. Apteekkien kolme ensimmäistä Valo-vuotta lukuina. Sisäiset ilmoitukset kertovat apteekkien omissa prosesseissa tapahtuneista ja raportoiduista poikkeamista ja ulkoiset ilmoitukset apteekeissa havaituista muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuneista poikkeamista. Läheltä piti -tilanteissa poikkeama on pystytty havaitsemaan ja pysäyttämään apteekissa ennen kuin se on edennyt lääkkeen käyttäjälle saakka.
Kuva 1. Apteekkien kolme ensimmäistä Valo-vuotta lukuina. Sisäiset ilmoitukset kertovat apteekkien omissa prosesseissa tapahtuneista ja raportoiduista poikkeamista ja ulkoiset ilmoitukset apteekeissa havaituista muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuneista poikkeamista. Läheltä piti -tilanteissa poikkeama on pystytty havaitsemaan ja pysäyttämään apteekissa ennen kuin se on edennyt lääkkeen käyttäjälle saakka.

Vuoden 2023 loppuun mennessä apteekit olivat laatineet jo yli 25 000 HaiPro-ilmoitusta (Kuva 2). Se tarkoittaa, että valtakunnallista aineistoa kertyy koko ajan lähes 1000 ilmoituksen kuukausitahdilla. Ilmoitusaktiivisuus on pysynyt koko ajan melko tasaisena. Ilmoitusten määrän kasvu ei suoraan viesti poikkeamien määrällisestä kasvusta, vaan pikemminkin aktivoituvien ilmoittajien hiljalleen kasvavasta joukosta. Mitä aktiivisemmin ilmoituksia tehdään, sen paremmin on mahdollista tunnistaa toiminnassa tarpeellisia kehittämiskohteita.

Kuva 2. Apteekkien tekemien HaiPro-ilmoitusten kokonaismäärä (n=25 283) kuukausittain syyskuusta 2021 joulukuun loppuun 2023.

Apteekkien kerryttämää kansallista HaiPro-aineistoa hyödynnetään niin paikallisesti apteekeissa oman toiminnan kehittämisessä kuin koko avohoidon lääkitysturvallisuuden kehittämisessä esimerkiksi Valo-raporttien avulla. Kansallisella tasolla aineistosta havainnoidaan erityisesti toistuvia ja vakavia lääkitysturvallisuusriskejä ja näistä tiedotetaan apteekkeja sekä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskusta lääkitysturvallisuustiedottein. Aineistoa käytetään laajasti myös tutkimuksessa. Käynnissä olevat tutkimukset:

Valon seuraavina vuosina keskitytään osaprojektien laajentamiseen ja toimenpiteiden vahvistamiseen osaksi sisäistettyjä käytäntöjä. Apteekeissa se tarkoittaa koko henkilökunnan koordinoitua mukaan ottamista vaaratapahtumajärjestelmän aktiivisiksi ilmoittajiksi apteekin sisäisessä lääkitysturvallisuuden kehittämisessä ja varmistamisessa. Yhteistyötä vaaratapahtumailmoittamisessa apteekkien ja sote-yksiköiden välillä eri hyvinvointialueilla on käynnistetty ja tätä työtä jatketaan aktiivisesti. Vuoden 2023 loppuun mennessä HaiPro-ilmoittaminen apteekkien ja muiden alueen sote-organisaatioiden välillä on ollut mahdollista yhteistyöpilottialueilla Vaasassa ja Hämeenlinnassa sekä Keski-Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueilla. Niillä sote-alueilla, joissa HaiPro-järjestelmä ei ole käytössä, yhteistyölle on laadittu vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Koonneet Tiina Koskenkorva, Henna Kyllönen, Emilia Mäkinen ja Marjo Vainio

Lääkitysturvallisuuden kehittäminen on koko apteekin henkilökunnan yhteinen asia

Lääkitysturvallisuuden kehittäminen apteekeissa ei rajoitu ainoastaan farmaseuttiseen henkilökuntaan. Jokainen apteekin työntekijä voi osallistua turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseen oman työnsä näkökulmasta. Jatkossa Valo-ohjelma tukee paremmin myös apteekin teknisen henkilökunnan perehdytystä ja osallisuutta lääkitysturvallisuustyöhön.

Apteekeissa työskentelee farmaseuttisen henkilöstön lisäksi teknistä henkilökuntaa, muun muassa lääkelogistiikan ja apteekin markkinointiviestinnän parissa. Suurin osa heistä on suorittanut ammatillisen lääkealan perustutkinnon ja valmistunut lääketeknikoksi tai lääketyöntekijäksi.

Tekniset työntekijät ovat apteekin moniosaajia. Sen lisäksi, että he huolehtivat lääkkeiden tilaamisesta, lääkevarastosta ja tiedonhallintaan liittyvistä tehtävistä, he saattavat myös hoitaa apteekin laskutusta, verkkopalveluita ja lääkekuljetuksia. Asiakas kohtaa apteekin teknistä henkilökuntaa tutuimmin kassalla.

Tänä vuonna kannustamme apteekin lääkitysturvallisuusvastaavia perehdyttämään apteekin teknisen henkilökunnan HaiPro-ilmoittamiseen. Tätä varten Valo-tiimi on laatinut tekniselle henkilökunnalle omia lyhytvideoita perehtymisen tueksi. Lisäksi laajemmin lääkitysturvallisuuden perusteita ja käsitteitä avataan Valo-ohjelman koulutusyhteistyökumppanin Farmasian oppimiskeskuksen (FOK) uudessa Piilevät riskit näkyväksi -mikrokoulutuksessa. Koulutuksessa tuodaan esiin myös lukuisia käytännön tilanteita (mm. apteekin itsehoidossa tai lääkkeiden varastoinnissa), joissa teknisen henkilökunnan rooli on keskeinen asiakkaan turvallisen lääkehoidon varmistamisessa. Syksyllä 2024 FOKin lääkitysturvallisuusteemainen koulutustarjonta apteekin tekniselle henkilökunnalle laajenee riskilääkekoulutuksella.

Teksti Henna Kyllönen

Apteekkien ja sote-organisaatioiden välinen HaiPro-yhteistyö käynnistyi Keusoten hyvinvointialueella

Yhteistyö mahdollistaa lääkitysturvallisuuden edistämisen entistä laajemmin ja ennakoivammin, toisilta oppien.

Keusotessa apteekit ovat olleet mukana avohoidon lääkitysturvallisuuden ja yhteisten toimintamallien kehittämisessä jo aiemminkin, mutta nyt yhteisen, organisaatiorajat ylittävän vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotto vahvistaa yhteistyötä entisestään.

“Apteekit tekevät päivittäin tärkeää työtä lääkitysturvallisuuden eteen muun muassa tarkastamalla lääkkeiden annostukset ja mahdolliset yhteisvaikutukset sekä selvittämällä mahdollisia lääkkeiden käyttöön liittyviä ongelmia. Ilmoitusjärjestelmän avulla saamme näistä tilanteista kootusti uutta arvokasta tietoa, jonka avulla pääsemme lisäämään lääkehoidon turvallisuutta yhdessä.” kertoo Kirsi Kaunisvesi-Pietarila, Keusoten lääkitysturvallisuusasiantuntija.

Lue lisää:
“>Uutinen apteekkari.fi:ssä >
Keusoten mediatiedote >

HaiPro-yhteistyön laajentamista jatketaan osana Valo-ohjelmaa tulevien vuosien aikana. Tavoitteena on mahdollistaa organisaatiorajat ylittävä HaiPro-ilmoittaminen kaikilla HaiProa käyttävillä hyvinvointialueilla vuoden 2024 loppuun mennessä.