Kolme työntäyteistä Valo-vuotta takana ja kolme edessä

Valtakunnallisessa apteekkien lääkitysturvallisuuden kehittämishankkeessa on saavutettu puoliväli. Valo-ohjelman jokaista neljää osaprojektia: vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPron käyttöönottoa ja vaaratapahtumista oppimista, lääkitysturvallisuuskulttuurin, -osaamisen ja alueellisen yhteistyön kehittämistä sekä avohoidon lääkitysturvallisuuden tutkimusta on edistetty määrätietoisesti.

Valo-ohjelma aloitettiin keväällä 2021 pilotoimalla apteekkitoimintaympäristöön kehitettyä HaiPro-ilmoituslomaketta valikoiduissa apteekeissa. Apteekeille tuotettiin HaiPro-ilmoittajan ja käsittelijän koulutukset sekä yleistä lääkitysturvallisuuden täydennyskoulutusta tukemaan muun muassa järjestelmälähtöisen lääkitysturvallisuuskulttuurin kehittymistä. Apteekkeihin luotiin myös uusi lääkitysturvallisuusvastaavan tehtävänkuva. Yhdessä apteekin johdon kanssa lääkitysturvallisuusvastaava vastasi esimerkiksi HaiPro-järjestelmän käyttöönotosta omassa apteekissaan.jo lähes jokaisessa apteekissa ja tehtävänkuva kehittyy edelleen (Kuva 1).

Kuva 1. Apteekkien kolme ensimmäistä Valo-vuotta lukuina. Sisäiset ilmoitukset kertovat apteekkien omissa prosesseissa tapahtuneista ja raportoiduista poikkeamista ja ulkoiset ilmoitukset apteekeissa havaituista muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuneista poikkeamista. Läheltä piti -tilanteissa poikkeama on pystytty havaitsemaan ja pysäyttämään apteekissa ennen kuin se on edennyt lääkkeen käyttäjälle saakka.
Kuva 1. Apteekkien kolme ensimmäistä Valo-vuotta lukuina. Sisäiset ilmoitukset kertovat apteekkien omissa prosesseissa tapahtuneista ja raportoiduista poikkeamista ja ulkoiset ilmoitukset apteekeissa havaituista muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuneista poikkeamista. Läheltä piti -tilanteissa poikkeama on pystytty havaitsemaan ja pysäyttämään apteekissa ennen kuin se on edennyt lääkkeen käyttäjälle saakka.

Vuoden 2023 loppuun mennessä apteekit olivat laatineet jo yli 25 000 HaiPro-ilmoitusta (Kuva 2). Se tarkoittaa, että valtakunnallista aineistoa kertyy koko ajan lähes 1000 ilmoituksen kuukausitahdilla. Ilmoitusaktiivisuus on pysynyt koko ajan melko tasaisena. Ilmoitusten määrän kasvu ei suoraan viesti poikkeamien määrällisestä kasvusta, vaan pikemminkin aktivoituvien ilmoittajien hiljalleen kasvavasta joukosta. Mitä aktiivisemmin ilmoituksia tehdään, sen paremmin on mahdollista tunnistaa toiminnassa tarpeellisia kehittämiskohteita.

Kuva 2. Apteekkien tekemien HaiPro-ilmoitusten kokonaismäärä (n=25 283) kuukausittain syyskuusta 2021 joulukuun loppuun 2023.

Apteekkien kerryttämää kansallista HaiPro-aineistoa hyödynnetään niin paikallisesti apteekeissa oman toiminnan kehittämisessä kuin koko avohoidon lääkitysturvallisuuden kehittämisessä esimerkiksi Valo-raporttien avulla. Kansallisella tasolla aineistosta havainnoidaan erityisesti toistuvia ja vakavia lääkitysturvallisuusriskejä ja näistä tiedotetaan apteekkeja sekä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskusta lääkitysturvallisuustiedottein. Aineistoa käytetään laajasti myös tutkimuksessa. Käynnissä olevat tutkimukset:

Valon seuraavina vuosina keskitytään osaprojektien laajentamiseen ja toimenpiteiden vahvistamiseen osaksi sisäistettyjä käytäntöjä. Apteekeissa se tarkoittaa koko henkilökunnan koordinoitua mukaan ottamista vaaratapahtumajärjestelmän aktiivisiksi ilmoittajiksi apteekin sisäisessä lääkitysturvallisuuden kehittämisessä ja varmistamisessa. Yhteistyötä vaaratapahtumailmoittamisessa apteekkien ja sote-yksiköiden välillä eri hyvinvointialueilla on käynnistetty ja tätä työtä jatketaan aktiivisesti. Vuoden 2023 loppuun mennessä HaiPro-ilmoittaminen apteekkien ja muiden alueen sote-organisaatioiden välillä on ollut mahdollista yhteistyöpilottialueilla Vaasassa ja Hämeenlinnassa sekä Keski-Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueilla. Niillä sote-alueilla, joissa HaiPro-järjestelmä ei ole käytössä, yhteistyölle on laadittu vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Koonneet Tiina Koskenkorva, Henna Kyllönen, Emilia Mäkinen ja Marjo Vainio

Lääkitysturvallisuuden kehittäminen on koko apteekin henkilökunnan yhteinen asia

Lääkitysturvallisuuden kehittäminen apteekeissa ei rajoitu ainoastaan farmaseuttiseen henkilökuntaan. Jokainen apteekin työntekijä voi osallistua turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseen oman työnsä näkökulmasta. Jatkossa Valo-ohjelma tukee paremmin myös apteekin teknisen henkilökunnan perehdytystä ja osallisuutta lääkitysturvallisuustyöhön.

Apteekeissa työskentelee farmaseuttisen henkilöstön lisäksi teknistä henkilökuntaa, muun muassa lääkelogistiikan ja apteekin markkinointiviestinnän parissa. Suurin osa heistä on suorittanut ammatillisen lääkealan perustutkinnon ja valmistunut lääketeknikoksi tai lääketyöntekijäksi.

Tekniset työntekijät ovat apteekin moniosaajia. Sen lisäksi, että he huolehtivat lääkkeiden tilaamisesta, lääkevarastosta ja tiedonhallintaan liittyvistä tehtävistä, he saattavat myös hoitaa apteekin laskutusta, verkkopalveluita ja lääkekuljetuksia. Asiakas kohtaa apteekin teknistä henkilökuntaa tutuimmin kassalla.

Tänä vuonna kannustamme apteekin lääkitysturvallisuusvastaavia perehdyttämään apteekin teknisen henkilökunnan HaiPro-ilmoittamiseen. Tätä varten Valo-tiimi on laatinut tekniselle henkilökunnalle omia lyhytvideoita perehtymisen tueksi. Lisäksi laajemmin lääkitysturvallisuuden perusteita ja käsitteitä avataan Valo-ohjelman koulutusyhteistyökumppanin Farmasian oppimiskeskuksen (FOK) uudessa Piilevät riskit näkyväksi -mikrokoulutuksessa. Koulutuksessa tuodaan esiin myös lukuisia käytännön tilanteita (mm. apteekin itsehoidossa tai lääkkeiden varastoinnissa), joissa teknisen henkilökunnan rooli on keskeinen asiakkaan turvallisen lääkehoidon varmistamisessa. Syksyllä 2024 FOKin lääkitysturvallisuusteemainen koulutustarjonta apteekin tekniselle henkilökunnalle laajenee riskilääkekoulutuksella.

Teksti Henna Kyllönen

Apteekeissa vietetään potilasturvallisuuspäivää 17.9.

Tänä vuonna valtakunnallisen potilasturvallisuuspäivän teemana on potilaan osallisuus. Lääkehoidon onnistumisessa potilaan rooli korostuu, sillä potilas itse vastaa lääkkeen ottamisesta ja lääkehoidon toteuttamisesta kotona.

Apteekin terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on ohjata ja varmistaa lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä kotona. Apteekeissa on kuluneen viikon aikana rohkaistu asiakkaita kertomaan omasta lääkehoidostaan, tuomaan esille siihen liittyviä kysymyksiä ja pohdintoja sekä ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa.

Lue lisää:
Vain sinä tiedät -apteekki.fi blogi > kannustaa asiakasta kertomaan omasta lääkityksestään
Apteekeissa jokainen päivä on potilasturvallisuuspäivä > apteekkari.fi-uutinen
Samat lääkkeet vuodesta toiseen? > artikkeli lääkehoidon seurannasta

13.9.2023 Valon tutkimusstrategia julkaistu

Tutkimusstrategia on laadittu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja on tarkoitettu avoimeen valtakunnalliseen käyttöön.

Lääkitysturvallisuuden tutkimus on perinteisesti keskittynyt sairaalaympäristöön. Valo-ohjelman tutkimusstrategia (2023–2026) linjaa kansalliset tutkimustarpeet, joiden avulla voidaan edistää avohoidon potilaiden lääkitysturvallisuutta apteekeissa sekä apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä.

Tutkimusstrategia julkistettiin Apteekkariliiton Valo-webinaarissa. Webinaarissa esiteltiin myös HaiPro-aineistosta tehty pro gradu tutkimus, jossa tutkittiin, millaisia sosiaali- ja terveydenhuollossa syntyneitä lääkityspoikkeamia on pystytty tunnistamaan ja niiden mahdollisia haitallisia seurauksia ehkäisemään apteekeissa.

Lue lisää Valo-ohjelman tutkimusyhteistyöstä >

Kaikki Valo-ohjelmaan liittyvät julkaisut ja raportit löydät täältä >

Apteekkien ja sote-organisaatioiden välinen HaiPro-yhteistyö käynnistyi Keusoten hyvinvointialueella

Yhteistyö mahdollistaa lääkitysturvallisuuden edistämisen entistä laajemmin ja ennakoivammin, toisilta oppien.

Keusotessa apteekit ovat olleet mukana avohoidon lääkitysturvallisuuden ja yhteisten toimintamallien kehittämisessä jo aiemminkin, mutta nyt yhteisen, organisaatiorajat ylittävän vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotto vahvistaa yhteistyötä entisestään.

“Apteekit tekevät päivittäin tärkeää työtä lääkitysturvallisuuden eteen muun muassa tarkastamalla lääkkeiden annostukset ja mahdolliset yhteisvaikutukset sekä selvittämällä mahdollisia lääkkeiden käyttöön liittyviä ongelmia. Ilmoitusjärjestelmän avulla saamme näistä tilanteista kootusti uutta arvokasta tietoa, jonka avulla pääsemme lisäämään lääkehoidon turvallisuutta yhdessä.” kertoo Kirsi Kaunisvesi-Pietarila, Keusoten lääkitysturvallisuusasiantuntija.

Lue lisää:
“>Uutinen apteekkari.fi:ssä >
Keusoten mediatiedote >

HaiPro-yhteistyön laajentamista jatketaan osana Valo-ohjelmaa tulevien vuosien aikana. Tavoitteena on mahdollistaa organisaatiorajat ylittävä HaiPro-ilmoittaminen kaikilla HaiProa käyttävillä hyvinvointialueilla vuoden 2024 loppuun mennessä.

Apteekkien ja sote-organisaatioiden välinen HaiPro-ilmoittaminen on mahdollista koko Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla

10.5.2023

Osa Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan alueiden apteekeista olivat mukana pilotoimassa organisaatiorajat ylittävää HaiPro-ilmoittamista vuoden 2022 keväällä. Kannustavat kokemukset ja onnistunut yhteistyö mahdollistivat yhteistyön laajentamisen, ja nyt HaiPro-ilmoitusten lähettäminen yksiköstä toiseen on mahdollista hyvinvointialueilla kokonaisuudessaan.

“Apteekkien tekemät ilmoitukset tarjoavat tietoa hoidon jatkuvuuden riskeistä, sekä systeemiongelmista liittyen esimerkiksi tietojärjestelmien ominaisuuksiin ja niiden välisen tietosisällön siirtymiseen”, kertoo Jenni Isotalo, Pohjanmaan hyvinvointialueen lääkitysturvallisuuskoordinaattori.

“>Lue lisää pilottikokemuksista Pohjanmaan hyvinvointialueella >

Lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristo on nyt käytettävissäsi

Julkaisuvaiheessa erityisesti apteekkien lääkitysturvallisuusvastaaville oman osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin sekä henkilöstöjohdolle lääkitysturvallisuusosaamisen johtamisen tueksi tarkoitettu työväline, lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristo, on julkaistu.

Apteekin lääkitysturvallisuuden itsearviointimittaristo on laadittu osana Valo-ohjelmaa yhteistyössä Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen (AATE) koordinaatioryhmän asiantuntijoiden kanssa. Mittariston kehittämiseen voit perehtyä tarkemmin täällä >>

Tästä pääset suoraan itsearviointimittaristoon (Webropol) >>
Koko itsearviointimittaristoon vastaamiseen on hyvä varata aikaa noin 30 minuuttia.

Apteekin koko farmaseuttinen henkilöstö on mittariston kohderyhmää. Mittaristo on ensisijaisesti tarkoitettu henkilölle itselleen oman lääkitysturvallisuusosaamisen tunnistamiseen ja osaamistarpeiden arviointiin. Itsearviointia tehdessä on hyvä muistaa, että mitä enemmän osaamista henkilöllä on, sitä kriittisemmin hän saattaa arvioida omaa osaamistaan. Tämä johtuu siitä, että osaamisensa perusteella hän pystyy paremmin tunnistamaan puutteita osaamisessaan.

Jos itsearvioinnin tuloksia halutaan hyödyntää koko apteekin toiminnan kehittämisessä, apteekissa kannattaa sopia yhteisistä käytännöistä jo ennen itsearvioinnin aloittamista ja sopia vastuuhenkilö tai -tiimi, joka koordinoi toteutusta. Tällainen tiimi voi luonnollisesti muodostua esimerkiksi apteekin lääkitysturvallisuusvastaavasta ja koulutus-/ henkilöstövastaavasta yhdessä.

Teksti Henna Kyllönen

10 000 HaiPro-ilmoituksen raja ylitettiin syyskuussa

Apteekit liitettiin osaksi HaiPro-vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmää syyskuussa 2021, kun HaiPro-järjestelmää oli edelliskeväänä pilotoitu parissakymmenessä apteekissa toimintaympäristöönsä soveltuvaksi. Ensimmäisen vuoden aikana apteekit saavuttivat laaditun 10 000 HaiPro-ilmoituksen rajan.

Ilmoitusten kasvava määrä kertoo turvallisuusasenteista: mitä aktiivisemmin ilmoituksia tehdään, sen paremmin on mahdollista tunnistaa tarpeellisia kehittämiskohteita ja vaikuttaa lääkitysturvallisuuden toteutumiseen arjessa. Noin 60 % tähänastisista apteekeissa laadituista ilmoituksista liittyy apteekin sisäisten prosessien kehittämiseen ja noin 40 % ilmoituksista kertoo vaaratapahtumista, jotka on apteekissa havaittuja, mutta tapahtunut muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa (kuva).

Kuva. Apteekkien ensimmäinen HaiPro-vuosi lukuina. Sisäiset ilmoitukset kertovat poikkeamista apteekkien omissa prosesseissa ja ulkoiset ilmoitukset apteekeissa havaituista muualla sosiaali- ja terveydenhuollon tapahtuneista poikkeamista.

Lähes 9/10 apteekkien ilmoituksista käsittelee lääkehoitoa koskevia poikkeamia, joista määräys- ja toimituspoikkeamat ovat yleisimpiä. Muita raportoituja poikkeamatyyppejä apteekeissa ovat tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyvät sekä tietojärjestelmään, laitteeseen, tarvikkeeseen tai sen käyttöön liittyvät poikkeamatyypit.

Ilmoituksista lähes puolet on raportoitu Läheltä piti -tilanteiksi (42 %). Apteekissa tämä tarkoittaa vaaratapahtumaa, joka olisi toteutuessaan voinut aiheuttaa haittaa asiakkaalle. Haitalta vältyttiin, koska poikkeama havaittiin ajoissa.

Apteekkien kansallista jatkuvasti kertyvää HaiPro-aineistoa hyödynnetään niin apteekkien kuin koko avohoidon lääkehoitoprosessin turvallisuuden kehittämisessä.

Koonnut Henna Kyllönen ja Tiina Koskenkorva

Valo esillä Sairaanhoitajapäivillä 15.-16.9.2022

Lääkehoidon toteuttaminen on riskialtista toimintaa ja erehtyminen on inhimillistä.

Tutkimuksen perusteella tiedetään, että lähes neljäsosa iäkkäiden päivystyskäynneistä johtuu lääkehaitasta.1

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kyse ei ole ainoastaan haittojen ehkäisystä, vaan myös yhteisestä tahdosta ja kyvystä edistää turvallisuutta. Lääkitysturvallisuudessa tarvitaan yhteisiä toimintamalleja ja tiedon tulee kulkea kaikkien lääkehoitoprosessiin osallistuvien välillä. Kun vaaratilanteet tulevat näkyväksi ja riskit tunnistetaan, niistä voidaan ottaa opiksi ja toimintaa kehittää. Yhteistä riskienhallintaa tarvitaan, jotta lääkehoidon polku on turvallinen alusta loppuun asti. Apteekki on osa sosiaali- ja terveydenhuollon lääkehoidon palveluketjua ja yhteistyökumppanisi lääkehoidossa.

Kerromme osastollamme 3g9 mitä voimme tarjota sote-ammattilaisille lääkitysturvallisuuden parantamiseksi ja työsi helpottamiseksi. Tavataan Sairaanhoitajapäivillä!

1Laatikainen O, Sneck S, Bloigu R, Lahtinen M, Timo L, Turpeinen M: Hospitalizations due to adverse drug events in the elderly – a retrospective register study. Front Pharmacol 7, 358. 2016