Apteekkien ja sote-organisaatioiden välinen HaiPro-ilmoittaminen on mahdollista koko Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla

10.5.2023

Osa Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan alueiden apteekeista olivat mukana pilotoimassa organisaatiorajat ylittävää HaiPro-ilmoittamista vuoden 2022 keväällä. Kannustavat kokemukset ja onnistunut yhteistyö mahdollistivat yhteistyön laajentamisen, ja nyt HaiPro-ilmoitusten lähettäminen yksiköstä toiseen on mahdollista hyvinvointialueilla kokonaisuudessaan.

“Apteekkien tekemät ilmoitukset tarjoavat tietoa hoidon jatkuvuuden riskeistä, sekä systeemiongelmista liittyen esimerkiksi tietojärjestelmien ominaisuuksiin ja niiden välisen tietosisällön siirtymiseen”, kertoo Jenni Isotalo, Pohjanmaan hyvinvointialueen lääkitysturvallisuuskoordinaattori.

“>Lue lisää pilottikokemuksista Pohjanmaan hyvinvointialueella >

Lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristo on nyt käytettävissäsi

Julkaisuvaiheessa erityisesti apteekkien lääkitysturvallisuusvastaaville oman osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin sekä henkilöstöjohdolle lääkitysturvallisuusosaamisen johtamisen tueksi tarkoitettu työväline, lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristo, on julkaistu.

Apteekin lääkitysturvallisuuden itsearviointimittaristo on laadittu osana Valo-ohjelmaa yhteistyössä Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen (AATE) koordinaatioryhmän asiantuntijoiden kanssa. Mittariston kehittämiseen voit perehtyä tarkemmin täällä >>

Tästä pääset suoraan itsearviointimittaristoon (Webropol) >>
Koko itsearviointimittaristoon vastaamiseen on hyvä varata aikaa noin 30 minuuttia.

Apteekin koko farmaseuttinen henkilöstö on mittariston kohderyhmää. Mittaristo on ensisijaisesti tarkoitettu henkilölle itselleen oman lääkitysturvallisuusosaamisen tunnistamiseen ja osaamistarpeiden arviointiin. Itsearviointia tehdessä on hyvä muistaa, että mitä enemmän osaamista henkilöllä on, sitä kriittisemmin hän saattaa arvioida omaa osaamistaan. Tämä johtuu siitä, että osaamisensa perusteella hän pystyy paremmin tunnistamaan puutteita osaamisessaan.

Jos itsearvioinnin tuloksia halutaan hyödyntää koko apteekin toiminnan kehittämisessä, apteekissa kannattaa sopia yhteisistä käytännöistä jo ennen itsearvioinnin aloittamista ja sopia vastuuhenkilö tai -tiimi, joka koordinoi toteutusta. Tällainen tiimi voi luonnollisesti muodostua esimerkiksi apteekin lääkitysturvallisuusvastaavasta ja koulutus-/ henkilöstövastaavasta yhdessä.

Teksti Henna Kyllönen

10 000 HaiPro-ilmoituksen raja ylitettiin syyskuussa

Apteekit liitettiin osaksi HaiPro-vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmää syyskuussa 2021, kun HaiPro-järjestelmää oli edelliskeväänä pilotoitu parissakymmenessä apteekissa toimintaympäristöönsä soveltuvaksi. Ensimmäisen vuoden aikana apteekit saavuttivat laaditun 10 000 HaiPro-ilmoituksen rajan.

Ilmoitusten kasvava määrä kertoo turvallisuusasenteista: mitä aktiivisemmin ilmoituksia tehdään, sen paremmin on mahdollista tunnistaa tarpeellisia kehittämiskohteita ja vaikuttaa lääkitysturvallisuuden toteutumiseen arjessa. Noin 60 % tähänastisista apteekeissa laadituista ilmoituksista liittyy apteekin sisäisten prosessien kehittämiseen ja noin 40 % ilmoituksista kertoo vaaratapahtumista, jotka on apteekissa havaittuja, mutta tapahtunut muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa (kuva).

Kuva. Apteekkien ensimmäinen HaiPro-vuosi lukuina. Sisäiset ilmoitukset kertovat poikkeamista apteekkien omissa prosesseissa ja ulkoiset ilmoitukset apteekeissa havaituista muualla sosiaali- ja terveydenhuollon tapahtuneista poikkeamista.

Lähes 9/10 apteekkien ilmoituksista käsittelee lääkehoitoa koskevia poikkeamia, joista määräys- ja toimituspoikkeamat ovat yleisimpiä. Muita raportoituja poikkeamatyyppejä apteekeissa ovat tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyvät sekä tietojärjestelmään, laitteeseen, tarvikkeeseen tai sen käyttöön liittyvät poikkeamatyypit.

Ilmoituksista lähes puolet on raportoitu Läheltä piti -tilanteiksi (42 %). Apteekissa tämä tarkoittaa vaaratapahtumaa, joka olisi toteutuessaan voinut aiheuttaa haittaa asiakkaalle. Haitalta vältyttiin, koska poikkeama havaittiin ajoissa.

Apteekkien kansallista jatkuvasti kertyvää HaiPro-aineistoa hyödynnetään niin apteekkien kuin koko avohoidon lääkehoitoprosessin turvallisuuden kehittämisessä.

Koonnut Henna Kyllönen ja Tiina Koskenkorva

Valo esillä Sairaanhoitajapäivillä 15.-16.9.2022

Lääkehoidon toteuttaminen on riskialtista toimintaa ja erehtyminen on inhimillistä.

Tutkimuksen perusteella tiedetään, että lähes neljäsosa iäkkäiden päivystyskäynneistä johtuu lääkehaitasta.1

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kyse ei ole ainoastaan haittojen ehkäisystä, vaan myös yhteisestä tahdosta ja kyvystä edistää turvallisuutta. Lääkitysturvallisuudessa tarvitaan yhteisiä toimintamalleja ja tiedon tulee kulkea kaikkien lääkehoitoprosessiin osallistuvien välillä. Kun vaaratilanteet tulevat näkyväksi ja riskit tunnistetaan, niistä voidaan ottaa opiksi ja toimintaa kehittää. Yhteistä riskienhallintaa tarvitaan, jotta lääkehoidon polku on turvallinen alusta loppuun asti. Apteekki on osa sosiaali- ja terveydenhuollon lääkehoidon palveluketjua ja yhteistyökumppanisi lääkehoidossa.

Kerromme osastollamme 3g9 mitä voimme tarjota sote-ammattilaisille lääkitysturvallisuuden parantamiseksi ja työsi helpottamiseksi. Tavataan Sairaanhoitajapäivillä!

1Laatikainen O, Sneck S, Bloigu R, Lahtinen M, Timo L, Turpeinen M: Hospitalizations due to adverse drug events in the elderly – a retrospective register study. Front Pharmacol 7, 358. 2016

Valo toimi kummihankkeena Helsingin yliopiston terveyden edistämisen kurssilla

Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan kliinisen farmasian opintosuunnan 4. vuoden proviisoriopiskelijat laativat keväällä projektityönsä teemasta Turvallinen itsehoito apteekin opastuksella. Kurssiprojekteina valmistui itsehoitolääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä tukevia työkaluja.

Yksi projekteista käsitteli apteekkien itsehoidossa tapahtuneita vaaratapahtumia/ poikkeamia, jotka oli ilmoitettu HaiPro-järjestelmään syyskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana. Projektin yhteydessä laaditun yhteenvedon tavoitteena oli tuoda esiin mahdollisia kehittämiskohteita ja esimerkinomaisesti ilmoituksia, joiden avulla voidaan tehdä konkreettisia kehittämistoimenpiteitä.

Lopullisessa aineistossa oli mukana 112 ilmoitusta, joista yli puolet käsittelivät läheltä piti -tilanteita eli esimerkiksi sellaisia tilanteita, joihin oli reagoitu osana apteekin lääkeneuvontatilanteita ennen kuin niistä olisi voinut aiheutua haittaa asiakkaalle/ potilaalle.

Itsehoidon HaiPro-aineistosta tehtyyn projektiin voi tutustua lisää Valo-verkkosivujen Julkaisut ja raportit -sivulta. Apteekkien työntekijät pystyvät lisäksi katsomaan tallenteen kurssin 10.5. webinaariesityksestä 31.8.2022 saakka. Linkki tallenteeseen löytyy Apteekkariliiton Salkku-palvelusta.

Teksti: Henna Kyllönen

1.4.2022 – Kevään 2022 aikana järjestetään Valo-kiertue, jossa apteekkien lääkitysturvallisuusvastaavat tapaavat alueellisesti toisensa.

Valo-ohjelman tavoitteena on, että avohoidon lääkehoidon turvallisuutta ja riskienhallintaa toteutetaan ja kehitetään alueellisesti, organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä. Ensivaiheessa on tärkeää, että lääkitysturvallisuustyön alueellinen koordinaatio toimii apteekkien välillä.

Valo-ohjelman myötä jokaiseen apteekkiin on nimetty lääkitysturvallisuusvastaava (tai -tiimi), jonka tehtäviin kuuluu muun muassa apteekin HaiPro-ilmoitusten käsittely ja ilmoituksista saatavan tiedon hyödyntäminen. Apteekkien lääkitysturvallisuusvastaavien alueellista yhteistyötä ja koordinaatiota kehittämällä luodaan edellytykset hyvinvointialuetasoiselle lääkitysturvallisuustyölle.

Valo-kiertueen tapaamisessa on tarkoitus keskustella alueelliseen yhteistyön tarpeista ja toiveista. Samalla voidaan tarkastella alueellista HaiPro-aineistoa ja käsitellä aineistosta esiin nousevia havaintoja.

Teksti: Elina Hanslian

8.2.2022 – Apteekkien HaiPro-järjestelmään perehtyminen on sujunut odotetusti

Lähes 2/3 apteekeista ilmoitti Apteekkariliiton vuosittaisen toimintakyselyn (N=617) yhteydessä perehdyttäneensä koko farmaseuttisen henkilökunnan lääkitysturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointiin HaiPro-järjestelmässä tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Apteekkariliitto suositteli apteekkeja aloittamaan HaiPro-järjestelmään perehtymisen syksyllä 2021. Sitä mukaa, kun lääkitysturvallisuusvastaavat ja apteekkarit olivat tutustuneet uuteen järjestelmään ja vaaratapahtumaraportoinnin vaiheisiin, toivottiin, että he ohjeistavat apteekin muut proviisorit ja farmaseutit HaiPro-ilmoittajan koulutuksen pariin.

HaiPro-ilmoittajan koulutus on osa tuettua HaiPron käyttöönottoa apteekeissa ja se on Apteekkariliiton jäsenapteekkien saatavilla verkkokoulutuksena. Käyttöönoton yhteydessä on korostettu, että kyse ei ole ainoastaan uuden työvälineen käyttöönotosta, vaan yhtä aikaa uudenlaisen turvallisuuskulttuurin aktiivisesta kehittämisestä. Turvallisuuskulttuurin kehittyessä ilmoittamisen kynnys madaltuu ja ilmoitusaktiivisuus kasvaa. Ilmoitusten avulla puolestaan voidaan tunnistaa riskitilanteita, -potilaita ja -lääkkeitä ja muodostaa erilaisia suojauksia, jotta vastaavilta vaaratilanteilta voidaan välttyä jatkossa.

Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus kouluttaa myös apteekin muu henkilökunta, kuten apteekkien varastologistiikkaa hoitava ja kassatyöskentelystä vastaava tekninen henkilöstö. Farmasian opiskelijat tutustuvat HaiPro-järjestelmän käyttöön viimeistään toisen apteekkiharjoittelujaksonsa yhteydessä.

Teksti: Henna Kyllönen

18.1.2022 – Viimeisetkin apteekit mukaan HaiPro-järjestelmän käyttäjiksi!

Pandemia-aika, apteekkarivaihdokset ja esimerkiksi järjestelmämuutokset ovat voineet viivästyttää HaiPro-järjestelmän käyttöönottoa apteekeissa. Valo-projektitiimi halusi tavoittaa verkkotilaisuudella vielä myös nämä apteekit. Tilaisuuden tavoitteena oli, että sen jälkeen jokainen osallistuja tietäisi, mistä aloittaa HaiPron käyttöönotto omassa apteekissa. Palautteen perusteella tässä onnistuttiin.

Tuetulla käyttöönottovaiheella on tarkoitettu HaiPro-järjestelmän käyttöönottoa Apteekkariliiton jäsenapteekkien sisäisen lääkitysturvallisuuden kehittämisen työvälineeksi. Organisaatiorajat ylittävä raportointi ja lääkitysturvallisuusyhteistyön kehittäminen ovat osa ohjelman vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa.

Osana syksyn 2021 tuettua käyttöönottoa apteekeille on tuotettu HaiPro-opas, jonka avulla apteekit pystyvät laatimaan oman toimintaohjeen lääkitysturvallisuutta vaarantavien tapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Tämän lisäksi kirjallisia ohjeistuksia on tuotettu niin apteekin HaiPro-ilmoittajille kuin HaiPro-ilmoitusten käsittelijöille (lääkitysturvallisuusvastaaville) ja ylläpitäjille. Syksyn HaiPro-järjestelmäkoulutusten verkkotallenteet sekä niihin liittyvät koulutusdiat ovat saatavilla toistaiseksi apteekkien ekstranetissä Salkussa, josta löytyy myös vastauksia apteekkien usein esittämiin HaiPro-järjestelmää koskeviin kysymyksiin. Näitä kysymyksiä on käyty läpi syksyn mittaan apteekeille järjestetyissä vapaaehtoisissa Teams-verkkotilaisuuksissa, jotka ovat olleet suosittuja.

Apteekkariliiton tavoitteena tuetun käyttöönottovaiheen aikana on ollut, että sen jälkeen apteekin omat lääkitysturvallisuusvastaavat pystyvät perehdyttämään apteekin muun henkilöstön vaaratapahtumailmoittamiseen Salkkuun tuotetun materiaalin avulla. Lääkitysturvallisuuden ammatillista täydennyskoulutusta on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Farmasian Oppimiskeskuksen kanssa.

Teksti Henna Kyllönen

18.11.2021 – Apteekkien tekemät HaiPro-ilmoitukset kerryttävät kansallista vaaratapahtuma-aineistoa

Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPron avulla apteekit voivat tuoda lääkitysturvallisuutta vaarantavat tilanteet esille, jolloin niistä voidaan oppia. Kaikkien apteekkien yhteistä HaiPro-aineistoa hyödynnetään tulevaisuudessa apteekkien toimintaprosessien ja laajemmin avohoidon lääkitysturvallisuuden kehittämisessä. Kansallisen apteekkien vaaratapahtuma-aineiston omistaa Suomen Apteekkariliitto.

Ensimmäisestä 1000 ilmoituksesta suurin osa on tapahtunut tai havaittu reseptintoimitustilanteessa. Toimituspoikkeamatilanteissa on yleisimmin toimitettu tai meinattu toimittaa väärän vahvuista lääkevalmistetta. Apteekkien havaitsemista määräyspoikkeamissa korostuvat tilanteet, joissa lääkemääräykseen on kirjattu väärä annos tai vahvuus, tai annosohje on epäselvä tai puutteellinen. Apteekin on mahdollista puuttua lääkitysturvallisuutta vaarantavaan määräyspoikkeamaan ennen kuin lääke toimitetaan asiakkaalle.  

Kansallisesta apteekkien HaiPro-aineistosta voidaan myös tunnistaa, että annosjakelupalvelu on riskialtis apteekin toiminto. Annosjakelu on monivaiheinen prosessi, joka vaatii sujuvaa tiedonvaihtoa lääkkeen käyttäjän ja toisten ammattilaisten kanssa. Inhimillisen erehdyksen mahdollisuus on suuri.  

Onneksi vain harva vaaratapahtuma on aiheuttanut asiakkaalle haittaa. Aineistoon mahtuu kuitenkin jo useita haittaa aiheuttaneita vaaratapahtumia. Asiakas on saattanut esimerkiksi ottaa paikallisesti käytettävää lääkettä suun kautta saaden tästä haittavaikutuksia. Itsehoitolääkkeen sopimattomuus muuhun lääkitykseen on voinut aiheuttaa sairaalahoitoa vaatineen verenvuodon.

Teksti Elina Hanslian

11.5.2021 – Apteekit aloittavat HaiPro-järjestelmään perehtymisen lääkitysturvallisuusvastaavistaan

Apteekkariliitto kutsuu jäsenapteekkiensa lääkitysturvallisuusvastaavia ilmoittautumaan lääkitysturvallisuusvastaavien yhdyshenkilörekisteriin. Rekisteri on perustettu, jotta jatkossa voidaan tavoittaa apteekkien laaja lääkitysturvallisuusvastaavien verkosto muun muassa liiton viestinnällisiä ja lääkitysturvallisuuden tutkimuksellisia tarkoituksia varten.

Jokaisen apteekin toivotaan valitsevan keskuudestaan lääkitysturvallisuusvastaavan. Hän voi olla apteekkari itse, apteekin proviisori tai yhtä lailla lääkitysturvallisuuden kehittämisestä innostunut farmaseutti. Alkuvaiheessa kiinnostus ratkaisee, sillä Apteekkariliitto on sitoutunut tukemaan apteekkeja lääkitysturvallisuuden kehittämistyössään apteekkien omien lääkitysturvallisuusvastaavien kautta.

Ensivaiheessa lääkitysturvallisuusvastaavien tehtäviin lukeutuu oma perehtyminen HaiPro-järjestelmään eli vaaratapahtumien ilmoittamiseen, ilmoitusten käsittelyyn sekä HaiPro-raporttien tulkitsemiseen. Tämä tapahtuu Apteekkariliiton ja Awanicin yhdessä toteuttamien tallennettavien webinaarien muodossa syksyn 2021 aikana.

Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on, että apteekin lääkitysturvallisuusvastaava

  • kehittää apteekin lääkitysturvallisuuskulttuuria ja lääkitysturvallisuutta mm. toteuttamalla lääkitysturvallisuuden auditointeja.
  • tuo lääkitysturvallisuuden näkökulman mukanaan apteekin kehittämisprojekteihin.
  • perehtyy ja pitää itsensä ajan tasalla apteekin lääkitysturvallisuusasioista.
  • toimii osana Apteekkariliiton lääkitysturvallisuusvastaavien verkostoa.
  • toteuttaa HaiPro-järjestelmän käyttöönoton apteekissa yhdessä apteekkarin ja muun lääkitysturvallisuustiimin kanssa ja toimii tämän jälkeen apteekin HaiPro-vastaavana.
  • toimii yhteyshenkilönä apteekin sote-kumppaneille.

Teksti Henna Kyllönen